Тревожност и депресия при функционални чревни заболявания

Престижното научно списание Journal of Affective Disorders с IF 3.43 публикува интересни резултати за честотата и тежестта на депресия и тревожност при пациенти с функционални и възпалителни чревни заболявания. Група учени от Китай и Австралия провежда мета-анализ, т.е. обединява данните от наличните досега проучвания и ги подлага на статистическа обработка като така получава обобщен, краен резултат.

Подчертавам, че мета-анализите са изключително важни за развитието на науката. Получените резултати при отделни проучвания може да варират и дори да се различават съществено, но когато всички данни се обеденият и анализират статистически в рамките на мета-анализ, полученият резултат се счита за изключително достоверен.

Известно е, че пациентите с функционалните чревни заболявания (като синдром на раздразненото черво – IBS), както и възпалителните чревни заболявния (болест на Крон и улцерозен колит – IBD) имат по-висока честота на депресия и тревожност в сравнение с хората от общата популация. Досега провежданите проучвания имат разнопосочни резултати – изводът при едни от тях е, че пациентите със синдром на раздразненото черво имат по-висока честота и по-голяма тежест на тревожност и депресия в сравнение с пациентите с възпалителните чревни заболявания, докато други проучвания дават точно обратния резултат.

Затова проведеният метаанализ е ценен – в него се обединяват данните от 22 проучвания, в които общо участват 1244 пациенти с IBS и 1048 с IBD.

РЕЗУЛТАТИ

След статистически анализ учените установяват, че честотата на тревожност и депресия е сходна при пациенти със синдром на раздразненото черво и възпалителни чревни заболявания, т.е. няма статистически значима разлика в честотата на тези тревожност и депресия при двете групи пациенти.

Но разлика съществува при тежестта на депресията и тревожността. Протичането им е по-тежко при пациентите със синдром на раздразнено черво като резултатът е статистически значим. Учените посочват няколко възможни обяснения за това: IBS е функционално заболяване, което много се влияе от психични фактори, а нарушенията в оста мозък-черво могат да доведат до психични прояви.

Авторите на мета-анализа обобщават, че честотата на тревожност и депресия е сходна при двете групи заболявания, но протичането е по-тежко при пациентите със синдром на раздразненото черво. Учените съветват, че тревожността и депресията трябва активно да се търсят и адресират при пациенти с функционални и възпалителни чревни заболявания.

Но за съжаление, в България, това често се пренебрегва.

Използвана литература

Qin Geng, Qing-E Zhang, Fei Wang, Wei Zheng, Chee H. Ng, Gabor S. Ungvari, Gang Wang, Yu-Tao Xiang, Comparison of comorbid depression between irritable bowel syndrome and inflammatory bowel disease: a meta-analysis of comparative studies, Journal of Affective Disorders (2018)